TX: là tải file lên ( upload)

RX: là tải file về ( download )