Đổi địa chỉ MAC cổng cho Router Mikrotik

Câu lệnh đổi địa chỉ mac:

/interface ethernet set ether1 mac-address=cc:22:33:44:55:66

Lưu ý:

  • ether1 có thể thay bằng ether2, ether3, ether1
  • cc:22:33:44:55:66 có thể thay bằng 1 địa chỉ mac khác