1. Tạo các vlan chạy trên 1 port or bridge

Chú ý: 

  • Name: Đặt tên cho Vlan
  • VLan ID: Giá trị từ 1- 4096
  • Interface: chọn cổng hoặc nhóm cổng để chạy vlan
  • Tạo vlan 2 ,3, 4… tương tự như trên

2. Tạo địa chỉ IP để cấp cho các Vlan

3. Gián địa chỉ ip cấp cho các Vlan.

Xong !

Xem thêm các sản phẩm cân bằng tải :